Cookie and Privacy Policy

MSCA AS PRIVAATSUSPOLIITIKA

SISSEJUHATUS

MSCA AS on juriidiline isik, registrikoodiga 10529546, asukohaga Paljassaare tee 36, 10313 Tallinn, Eesti Vabariik. AS MSCA on Eesti kapitalil põhinev täiskasvanute merendusalast eri- ja täiendõpet pakkuv koolitusasutus.

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid.

Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel.

Eelnimetatud isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on MSCA AS kehtestanud töötlemisreeglid, administratiivsed regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed.

Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigi kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, klientidele, tarnijatele, teenuse osutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on juurdepääs MSCA AS poolt töödeldavatele isikuandmetele.

Käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega Ärikliendiga seotud isikuna, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda parimal tasemel koolitusteenust, täita teiega sõlmitud lepinguid ning järgida seadustest tulenevaid kohustusi isikuandmete kogumisel ja säilitamisel.

See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:

 • te olete sõlminud meiega lepingu või kaalute selle sõlmimist;
 • olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid;
 • see on meie juriidiline kohustus, mis võib tuleneda näiteks järgmistest õigusaktidest:
  • võlaõigusseadus;
  • maksukorralduse seadus;
  • maksualase teabevahetuse seadus;
  • raamatupidamise seadus;
  • jms.
 • see on vajalik MSCA AS õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või muudel turunduse eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

Oma igapäevases äritegevuses töötleb MSCA AS erinevaid isikuandmeid, sh:

 • töötajate isikuandmed (olemasolevate, minevikus olnud töötajate andmeid);
 • klientide andmeid:
  • Nimi
  • E-post
  • Sünniaeg
  • ID-kood
  • Töötukassa registreerimisnumber
  • ID-kaardi või passi andmed
  • Telefoninumber
  • Õppe finantseerija andmed
  • Õppesse registreerija e-kiri
  • Teie ICE (In Case of Emergency) kontaktisiku andmed (sh telefoninumber)
  • Teile osutatud teenuste ja läbiviidud koolitustega seonduv teave
  • Meditsiinilise vastavuse deklaratsioonid
  • Teave Teie ametikoha kohta
 • veebilehe külastajate andmeid;
 • aktsionäride andmed.

Eriliiki isikuandmed

MSCA AS ei kogu oma majandustegevuses isikuandmeid milleks on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

MSCA AS kogub vähesel määral klientide terviseandmeid eesmärgiga tagada klientide füüsiline turvalisus ning välistada klientide osalemine õppeprogrammis, kelle tervislik seisund võib õppeprogrammi läbimisel kahjustuda/halveneda. Terviseandmete töötlemiseks küsime teilt sõnaselget nõusolekut, v.a juhul kui seadus annab meile õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid ilma teie nõusolekuta (nt oma nõuete õiguslikuks maksmapanekuks).

MSCA AS võib koguda ka muid isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et pakkuda teile konkreetseid teenuseid, või kui seda nõuab seadus.

Meie suutlikkus pakkuda teile parimat ja kvaliteetsemat teenust sõltub väga suurel määral sellest, kui hästi me teid tunneme. Seetõttu on tähtis, et annaksite meile õiget ja täpset teavet ning hoiaksite meid muutustega kursis.

MILLEKS  KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

MSCA AS töötleb isikuandmeid, et:

 • hallata koolitustellimusi ja viia läbi koolitusi vastavalt kehtestatud õppekavadele;
 • koostada ostetud teenuste ülevaateid, analüüse ja veebikasutusstatistikat;
 • lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi;
 • viia läbi kliendirahulolu-uuringuid;
 • osutada kliendile mugavusteenuseid ja teadaandeid;
 • täita juriidilisi kohustusi;
 • tagada õigustatud huvi realiseerimine, mis on kooskõlas Euroopa Liidus (EL) kehtestatud andmekaitse reeglitega.

Me kogume ja kasutame andmeid ka muudeks tegevusteks, mis on seotud teenuste osutamisega, sh järgmisteks tegevusteks:

 • meie teenuste ja tegevuse arendamine ja juhtimine;
 • teenuste turundamine;
 • võlgnevuste sissenõudmine;
 • teie ja MSCA AS kaitsmine pettuse eest;
 • kolmandate isikute õiguslikele nõuetele vastamine ja nende täitmine.

Me kogume andmeid otse teie käest või teie tegevusi jälgides, näiteks kui te:

 • esitate meile dokumente paberkandjal või läbi elektroonilise kirjavahetuse;
 • helistate meile.

Me säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik sel eesmärgil, milleks me teie andmeid kogusime ja kasutasime.

KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED

Kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed

Registreerime ja kasutame isikuandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt, näiteks:

 • riiklikust registrist, näiteks äriregistrist, rahvastikuregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks;
 • krediidiagentuuridelt ja maksehäireregistritest;
 • MSCA AS äripartneritelt, kui meil on teie nõusolek või kui see on õigusaktidega lubatud.

Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid

Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:

 • kui te olete palunud meil seda teha;
 • kui seadus seda nõuab või lubab;
 • kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku;
 • kui te ei täida MSCA AS ees võetud kohustusi;
 • kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toimepidevuse tagamisega.

Teie nõusolekul isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse (s.o väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda) asuvatele andmetöötlejatele, tagame teie õiguste kaitse ja selle, et sellise andmeedastuse korral säilib teie isikuandmete kaitse tasemel, mis vastab Euroopa Komisjoni heaks kiidetud tingimustele.

PROFIILIANALÜÜS JA AUTOMATISEERITUD OTSUSED

Profiilianalüüs

Profiilianalüüs on teie isikuandmete automatiseeritud töötlemise viis. MSCA AS ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist ja andmete modelleerimist.  

Automatiseeritud otsustamine

MSCA AS ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on hinnata teie isikuandmeid, et võtta vastu teie õigusi ja vabadusi piirata võivaid otsuseid.

TEIE ÕIGUSED

Enda isikuandmetega tutvumine

Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.

Andmete parandamine või kustutamine

Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi ja kohustusi.

Andmete kasutamise piiramine

Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad.

Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud teenuseid. Samuti jätkame teie isikuandmete kasutamist  näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Andmete ülekantavus

Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Õiguste ajaline realisatsioon koondtabelina

Õigused

Realisatsioon

Õigus andmete töötlemiseks nõusolek anda

Nõusolek küsitakse koheselt andmete kogumisel (kui andmed kogutakse otse teilt) või ühe kuu jooksul (kui andmeid koguti kolmandalt isikult)

Õigus andmete töötlemiseks nõusolek tagasi võtta

Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta

Õigus andmetega tutvuda

Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest

Õigus andmete parandamisele

Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest

Õigus kustutamisele „olla unustatud“

Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta

Õigus piirata andmete töötlemist

Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta

Õigus andmeid üle kanda

Vastavalt esitatud taotlusele

Õigus esitada vastuväiteid

Menetlust alustatakse vastuväite laekumisel

Õigus seonduvalt andmete automatiseeritud töötlemise või profiilianalüüsiga.

Vastavalt esitatud taotlusele

KÜPSISTE KASUTAMINE (cookies)

MSCA AS kasutab oma veebilehtedel küpsiseid (Cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse teie seadmesse, kui külastate mõnda meie veebilehte.

Meie veebilehe kasutamist jätkates annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele.

Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/

Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, lehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks, reklaamide esitamiseks.

MSCA AS veebilehti külastades saavad teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andme analüüsi ja reklaami partnerid (Google analytics, Facebook, youtube jms.)

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

MSCA AS säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

MSCA AS tagab isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslike meetmeid.

Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.

MSCA AS kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. MSCA AS teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. Samu väärtusi nõuame oma koostööpartneritelt meie isikuandmete töötlemise reeglitest kinni pidamisel.

Juhul kui isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab MSCA AS tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

MSCA AS

Aadress: Paljassaare tee 36, 10313 Tallinn, Eesti Vabariik

Telefon: +372 65 36572

Epost: reval@reval.ee

Kui teie andmekaitsealane pöördumine MSCA AS poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õigus esitada MSCA AS-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon

e-post: info@aki.ee

koduleht: www.aki.ee