STCW 2010 IGF LAEVADE BAASKURSUS (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: Baasõpe töötamiseks laevadel, mis kasutavad veeldatud gaasi laevakütusena (IGF baaskursus)

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. STCW Code A-V/3-1

Selle kursuse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi kõigile meremeestele, kes täidavad laeval töökohustusi, mis on seotud madala leekpunktiga kütuse hoidmise, kasutamise või hädaolukorras reageerimisega. Kursuse üldeesmärk on pakkuda koolitust IGF-koodeksiga hõlmatud laevade kaptenite, ohvitseride, meeskonnaliikmete ja muule personali väljaõppe ja atesteerimise miinimumnõuete täitmiseks vastavalt STCW A-V/3 ja jaotisele A-V artikkel 3-1.

Kursuse edukalt läbinud isikud peaksid suutma:

• aidata kaasa IGF koodeksi alla kuuluva laeva ohutule käitamisele             

• võtma tarvitusele ettevaatusabinõusid ohtude vältimiseks IGF-koodeksiga kaetud laeval             

• rakendama töötervishoiu ja tööohutuse ettevaatusabinõusid ja abinõusid             

• viima IGF koodeksi alla kuuluval laeval läbi tuletõrjeoperatsioone             

• reageerida hädaolukordadele             

• rakendama ettevaatusabinõusid, et vältida keskkonna saastamist IGF koodeksi alla kuuluvatel laevadel leiduvate kütuste eraldumisega             

Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni tingimustele. 

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arno Lemmik; Andrei Beloglazov